A   B   E   I   K   M   N   Z
A Aichach TSV
B Baar-Ebenhausen TSV-SKC 
E Eitensheim SV
 I http://www.esv-bavaria.de/ Ingolstadt ESV Bavaria
K Karlshuld KV
  Kipfenberg KRC
  Köngismoos SKC
  Mühlried SC
N Neuburger Keglerverein  
Z Zuchering SV